Ασφάλεια

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε.  πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Η συνεχής επικοινωνία της διοίκησης με κρατικούς φορείς, οργανισμούς ασφαλείας, μηχανικούς, εργολάβους και προμηθευτές έχει ανεβάσει την ασφάλεια σε υψηλά επίπεδα.

Το εργατικό δυναμικό της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα εν ώρα εργασίας, ενώ παράλληλα η ύπαρξη υγειονομικών χώρων και στοιχείων ανεβάζουν τον πήχη της υγιεινής. Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας όπου ο εκάστοτε προμηθευτής έχει ορίσει-προβλέψει.

Η εταιρεία είναι σύμφωνη με όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που έχουν να κάνουν με την διαδικασία παραγωγής. Συνεχώς εφαρμόζονται μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας ώστε να μην υπάρξει κανένα εργατικό ατύχημα.