Αποθήκευση

Η σωστή αποθήκευση, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων συρματουργίας της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. Επιβάλλεται η όσο το δυνατό μικρότερη διάρκεια αποθήκευσης στο εργοτάξιο. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι καλυμμένος, ξηρός και καλά αεριζόμενος ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων υδρατμών που μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες οξείδωσης, μαυρίσματος ή όποιας αλλοίωσης στα γαλβανισμένα σύρματα.

Οι ροζέτες των συρμάτων θα πρέπει να ακουμπούν σε επίπεδο έδαφος και πάνω σε ξύλινους δοκούς ή σε δοκούς πολυστερίνης ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο αλλοίωσης της ποιότητας λόγω υγρασίας στη βάση των υλικών