Παρατήρηση

Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκδοση είναι αληθή και ακριβή. Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στην σχεδίαση, στα υλικά, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις προδιαγραφές των παραγομένων προϊόντων, με στόχο την βελτίωση αυτών, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όπως και να καταργήσει ορισμένα από αυτά. Παρότι έχει ληφθεί η μέγιστη μέριμνα να διασφαλισθεί η ακρίβεια των στοιχείων της παρούσας έκδοσης, η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι στην διάθεση των πελατών (αναγνωστών) για οποιεσδήποτε πληροφορίες τεχνικής και οικονομικής φύσης θα διευκόλυναν την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.